Menu Luk

Høringer

Meddelelser vedrørende høringer sendes til jura@dommerfm.dk

Betænkninger mv., der sendes i papir/bogform, kan sendes til Højesteret, c/o René Bergfort – Dommerfuldmægtigforeningen, Prins Jørgens Gård 13, 1218 København K

Dommerfuldmægtigforeningen modtager lovforslag mv. i forbindelse med ministeriernes høringsrunder.

Bestyrelsens høringsansvarlige sørger for at indhente bemærkninger fra de øvrige medlemmer, og herefter sender bestyrelsen, når det er relevant, et høringssvar til høringsmyndigheden.

Bestyrelsen fokuserer særligt på at afgive høringssvar i forbindelse med lovændringer, der kan få indflydelse på foreningens medlemmers arbejde. Eksempler herpå er de seneste høringssvar til lovforslag om ændring af den forenklede inkassoproces og om ændring af bødesagsprocessen.

Hvis du har kommentarer til en høring, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, da bestyrelsen har stor interesse i at inddrage erfaringer og kommentarer fra medlemmerne i høringssvarene. Foreningens bestyrelse ønsker på sigt i højere grad at involvere fagudvalg, sådan at fagudvalgenes medlemmer automatisk modtager høringer inden for det relevante fagområde med henblik på eventuelle kommentarer.

Du kan blandt andet holde dig orienteret om nye lovforslag ved at abonnere på justitsministeriets nyhedsbreve, eller ved at holde dig orienteret på Høringsportalen

 

Du kan se dommerfuldmægtigforeningens seneste høringssvar her:

2018

Høringssvar vedrørende ændring af diverse love (Freds- og ærekrænkelser mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn) kan ses her.

2017

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af færdselsloven (private klagenævn) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter samt udkast til bekendtgørelse om ændring af notarialbekendtgørelsen kan ses her.
2015

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af lov nr. 270 af 25. marts 2015, lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af L 530 af 29. april 2015 om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervsstyrelsen kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling (betænkning nr. 1555/2015) kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkningen “Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” (nr. 1551/2015) kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), samt udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 6 til serviceloven) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet kan ses her.

Høringssvar vedrørende Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi (betænkning nr. 1548/2014) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol) kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier (betænkning nr. 1550/2015) kan ses her.

Hørringssvar vedrørende udkast til forslag om lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om visitation mv. ved adgang til retterne kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den revidere Eurodac-forordning af 26. juni 2013) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om lov om ændring af retsplejeloven (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd) kan ses her.

Høringssvar vedrørende “Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)” kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (ændring af revisionsbestemmelse) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet og vejledningsnotat kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej – ændrede dokumentationskrav kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier og bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier kan ses her.

Høringssvar vedrørende Retsvirkningslovsudvalgets betænkning “Ægtefællers Økonomiske Forhold” /nr. 1552/2015) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om kørekort kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af planloven – midlertidig indkvartering af flygtninge kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence mv. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om indivviduel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel kan ses her.

Høringssvar vedrørende “Sommerhuse på fremmed grund – vejledning og tjekliste” kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret ved naturalisation (Overgang til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændringer til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser mv. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer kan ses her.

Høringssvar vedrørende beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN’s konvention om barnets rettigheder kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kørekort kan ses her.

Høringssvar vedrørende vedtagne familieretlige EU-retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold kan ses her.

Høringssvar vedrørende vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af det danske retsforbehold kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om deltagelse i en alkohollåsordning kan ses her.
2014
Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer ud fra målgruppetilgang, krav om udredning og handleplan i komplekse sager, samling af visse ydelser i en tilbudsvifte mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder mv. kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af spiritusafgiftsbekendtgørelsen kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i kapitalselskaber i Erhvervsstyrelsen kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om fremtidsfuldmagter kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker mv., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører kan ses her.

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksfamiler m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv.) kan ses her.

Hørinssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv. udlændingeloven og retsplejeloven kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) kan sesher.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse – etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjning i § 3områder og vejledende bødeniveau kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane mv.) kan se her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om kørekortfornyelse kan ses her.

Høringssvar vedrørende ny digitalt civilsystem kan ses her.

Høringssvar vedrørende  Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse indenfor retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ny bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om lov om ændring af
lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven, og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) kan ses her.

Høringssvar vedrørende input og bemærkninger til arbejdet i arbejdsgruppen for bedre konkurrrence og regulering af advokatbranchen kan ses her.

Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1545/2014 om samfundstjeneste kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love (Tilbageregulering af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler af VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarellos m.v.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bemærkninger til den generelle virkning af arvelovens regler, siden ikrafttrædelsen af disse den 1. januar 2008 samt besvarelse af en række spørgsmål kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) (indførelse af virksomhedspant på Færøerne) og ændringsanordning om delvis ikrafttræden for Færøerne af ændring af konkursloven (gennemførelse af virksomhedspant) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om uddannelse af kredsdommere i Grønland kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelsesudkast til huseftersynsordningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende Europa-Kommisionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af erstatningsansvarsloven kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse kan ses her.

Høringssvar vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og sanktioner kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter og en ny bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324 kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Reorganisering af kriminalforsorgen) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til administrative forskrifter, der skal ændres som følge af L145 om udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige kompetence og L146 om simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i

straffesager kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgad og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om frikommuner m.v. og ligningsloven (Afgiftsnedsættelse for elekticitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraftvarmeværker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet brug af afgiftsfri institutionsbusser m.v. og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner) kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af Grønlandsretsplejelov (Styrket ansats for kredsretterne mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende Rapport om bedre og mere effektiv behandling af civile sager kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om Statstidende (ændring af forskellige forhold) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af Retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke med samstemmende påstande) kan ses her.

Høringssvar vedrørende rapport fra Tilbagetrækningsudvalget om den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene kan ses her.

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om social service (ny indsats om asocial adfærd mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende Rapport med anbefalinger fra Domstolsstyrelsens arbejdsgruppe om effektiviserig af byretternes behandling af dødsboskiftesager kan ses her.
2013
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat kan ses her.

Høringssvar vedrørende høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure KOM(2013) 794 endelig kan ses her.

Høringsvar vedrørende høring over Danmarks ratifikation af valgfri protokol af 13. december 2006 til FNs konvention om rettigheder til personer med handicap kan læses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social service (en tidlig forebyggende indsats m.v.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring om lov om visse fonde og foreninger kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af udlændingeloven kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til diverse bekendtgørelser under Skatteministeriet (vurderingsankenævn mv.) kan ses her.

Høringssvar vedrørende Redegørelse om varetagelse af skiftesagsbehandlingen kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojurist) kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed kan ses her.

Høringssvar vedrørende initiativer mod rocker- og bandekriminalitet kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel, bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmodskab, bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab og bekendtgørelse om navne kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om førelse af register over pålagte konkurskarantæner kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ny pasbekendtgørelse kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter til tinglysningssystemet kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om dansk indfødsret kan ses her.

Høringssvar vedrørende vejledning om den nye offentlighedslov kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skrærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv. og indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser) kan ses her.

Høringssvar vedrørende delnotat om appeladgang til Højesteret samt delnotat om behandling af civile sager kan ses her.

Høringssvar til Domstolsstyrelsen vedrørende udkast til procesregler for fælles patentdomstol kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om fælles patentdomstol kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af forældelsesloven kan ses her.

Enkeltmandsudtalelse vedrørende udkast til bekendtgørelse om notarialforretninger fra skifteretschef Claes Hersland kan ses her. (Tillige sendt til Justitsministeriet)

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om notarialforretninger kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om offerfonden kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgning om offererstatning) kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (sælgers og finanseringsselskabers oplysningspligt mv.), kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt) kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre loven (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af retsplejeloven (Udvidet underretning af forurettede) kan ses her.

Høringssvar vedrørende grund- og nærhedsnotat om forkyndelse og bevisoptagelse i udlandet kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af lov om Statstidende kan ses her.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af forvaltningsloven (Krav om personlig underskrift på afgørelser) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af straffuldbyrdelsesloven (udvidet adgang til prøveløsladelse m fodlænke, udvidelse af noget- for-noget ordning) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven mv. (revision af bestemmelser om teleselskabers logning) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om almen udlejning (regler om gebyr for medlemsskab) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af straffeloven mv. (tvangsægteskaber) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af udlændingeloven(overdragelse af sagsbehandling vedrørende udlændinges identitet fra politiet til Udlændingestyrelsen) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af straffeloven mv. (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af straffeloven og våbenloven mv. (udførsel af skydevåben til civilt brug til lande uden for EU) kan ses her.

2012

Høringssvar vedrørende hittegodsbekendtgørelsen kan ses her.

Høringssvar vedrørende notat fra tvangsfuldbyrdelsesudvalget om annoncering af tvangsauktioner kan ses her.

Høringssvar vedrørende skattereformen kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejeloven for Grønland kan læses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om kreditaftaler (gennemførsel af EU-direktiv) kan læses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel) kan ses her.

Høringssvar vedrørende ændring af våbenbekendtgørelsen samt ny bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel kan ses her.

Høringssvar vedrørende betænkning 1530 om Midlertidige afgørelser om forbud og påbud kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om energisparepakke kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af forældreansvarsloven mv. kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til udkast til lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v. kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven (Aldersgrænsen for førere af lille knallert) kan ses her.

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om budgettet for indre anliggender 2014-2020 mv. kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til Europaparlamentets og Rådets fordringer for finansieringsprogrammer 2014-2020 kan ses her .

Høringssvar vedrørende forslag til lov om bevæbnede vagter på skibe, kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lejeloven, boligreguleringsloven mv., kan ses her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om statstidende kan ses her.

Høringssvar vedrørende kommissionens forslag til tiltrædelsesprotokol til Haagerkonventionen om børnebortførelser kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, retsplejeloven samt lov om ophævelse af lov om registreret partnerskab kan ses her.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning, børnelov og lov om adoption mv. findes her.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår findes her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om autorisation af bobestyrere findes her.

2011

Høringssvar vedrørende konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne findes her.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces) findes her.

Høringssvar vedrørende forslag til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) findes her.
2010

Bidrag til Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1513/2010 findes her.

Udtalelse vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter findes her.

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugerklager findes her.

Høringssvar vedrørende høring over udkast til vejledning om børnesagkyndige undersøgelser kan hentes her.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder) kan du hente her.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer kan hentes her.